Q = E² Your quality assurance is our task.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE HANDELS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BVBA G & P QUALITY MANAGEMENT

1. Algemeen

De firma G&P zal haar opdrachten uitvoeren als onderaannemer van de opdrachtgever en volgt de hierbij medegedeelde handels- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden door het verlenen van de opdracht door de opdrachtgever uitdrukkelijk erkend. Deze algemene handels- en betalingsvoorwaarden gelden voor de volledige duur van de handelsrelatie. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden enkel indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Zonder deze uitdrukkelijke overeenkomst zullen afwijkende voorwaarden niet door G&P erkend worden. Indien één van de voorwaarden niet wettelijk geldig zou zijn, zal zij de geldigheid van de andere voorwaarden niet aantasten. Indien één van de voorwaarden niet geldt, verbinden de handelspartners zich te handelen naar de zin van de overeenkomst.

2. Ontstaan van de overeenkomst – betaling

De overeenkomst zal slechts tot stand komen nadat de bestelling van de handelspartner door G&P uitdrukkelijk aanvaard werd of nadat de opgedragen werken door G&P uitgevoerd worden. De vergoeding zal telkens bij iedere opdracht afzonderlijk vastgesteld worden. Indien geen afzonderlijke vergoeding werd vastgesteld, zal de vergoeding berekend worden volgens de normen waarop de vorige vergoeding berekend werd. Anders gelden de gebruikelijke voorwaarden van G&P als overeengekomen.

3. Vertraging bij levering

G&P verbind zich ertoe de verleende opdrachten binnen de aangeduide periode uit te voeren. Voor vertragingen in de uitvoering waaraan G&P vreemd zijn kunnen zijn niet aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kan G&P aansprakelijk gesteld worden voor de vertraagde leveringen ten gevolge van overmacht.

4. Vergoeding – Berekening – vertraging bij betaling

G&P berekent zijn vergoeding aan de opdrachtgever volgens de overeenkomst waarbij de opdrachtgever behoudens andere overeenkomst, een afrekening ontvangt van de gebruikte materialen, voor het gebruik van werktuigen en machines en voor de gepresteerde uren. De rekeningen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. G&P heeft recht op een interest van 12 % per jaar op elk openstaand factuurbedrag vanaf de vervaldag, zonder dat de klant hiervoor in gebreke moet worden gesteld, tot aan de effectieve betaling ervan. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaand factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van [honderd vijftig (150)] EUR ten titel van schadebeding voor alle invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd het recht van de leverancier om betaling te eisen voor alle deurwaarder- en gerechtelijke kosten.  De betalingen worden altijd in eerste instantie aangewend voor de aanzuivering van de oudste schuld en worden altijd bij voorrang aangewend ter aanzuivering van de vervallen verwijlinteresten en eventuele kosten, inclusief de forfaitaire schadevergoeding.
De rekeningen gelden als aanvaard als binnen een periode van 7 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen zijn gemaakt.

5. Tussenafrekeningen

GP is gerechtigd tot het opstellen van tussenrekeningen na de afwerking van een afzonderlijk deel van de opdracht of van de prestaties. Evenzo behoudt G&P zich het recht voor om de tussenrekeningen op te stellen na een bepaalde periode, bv. op het einde van iedere week.

6. Garantie

Garantie aanspraken van de opdrachtgever tegen G&P moeten dadelijk nadat de opdrachtgever kennis van de feiten heeft, per aangetekende brief aan G&P gemeld worden. Deze aanspraken tasten het recht van G&P op reparatie of vervanglevering niet aan. Indien deze reparatie of vervanglevering geen oplossing biedt, heeft de opdrachtgever de keuze tot het eisen van een waardevermindering of verbreking van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

G&P kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade ten gevolge van de uitgevoerde opdracht, tenzij hen een zware fout ten laste kan gelegd worden of hen het moedwillig niet nakomen van de overeenkomst kan verweten worden.

8. Verrekeningen

Het is de opdrachtgever verboden zijn rekeningen in mindering te brengen van de afrekening van G&P tenzij de rekeningen van de opdrachtgever door G&P erkend zijn of dat de opdrachtgever een uitvoerbare titel heeft.

9. Vertraging in betaling en eigendomsvoorbehoud

Indien de opdrachtgever achterstaat met zijn betaling, kan G&P de uitvoering van het werk stopzetten en de uitvoering van de opdrachten zo lang opschorten tot de opdrachtgever zijn betalingen volledig heeft uitgevoerd. De schade, of de volgschade, die ten gevolge van deze stopzetting van de arbeid of de opschorting van de opdracht is ontstaan, zal nooit ten laste kunnen komen van G&P.

10. Aansprakelijkheidsverzekering

G&P verbindt zich ertoe zich te verzekeren tegen alle mogelijke aanspraken voor schade van de opdrachtgever of van een derde in verband met schade die ontstaan is ten gevolge van de uitvoering van hun prestaties.

11. Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

Voor de behandeling van alle betwistingen met de afgesloten overeenkomsten of gevolgen ervan zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en zullen deze het Belgisch recht toepassen.